Biuro Usług Geodezyjnych Adam Bukowiński

Kontakt email, www
ul. Andersena 11
05-501 Lesznowola , woj. Mazowieckie

Usługi geodezyjne

Mapy

Specjalizacje:

  • Usługi geodezyjne
  • Mapy

O nas

Ustalenie granic nieruchomości (Wznowienie / wyznaczenie /rozgraniczenie nieruchomości)Prosimy zwrócić szczególną uwagę na słowa wznowieniei wyznaczenie granic bowiem są to zupełnie inneczynności.Przebieg granic nieruchomości ustala się w oparciu o badaniedokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego. Jeżeli istnieją dokumenty, z których wynika, żegranice nieruchomości zostały wcześniej ustalone i utrwalone nagruncie, to na ich podstawie geodeta szuka tych punktów, anastępnie ustala czy ich położenie jest zgodne z dokumentacjąistniejącą w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Jeżeli jednakpunkty te zostały przesunięte, zniszczone lub uszkodzone geodetamusi przeprowadzić czynności wznowienia znakówgranicznych. Kiedy brak jest w materiałach archiwalnychdokumentów z ustalenia granic (współrzędnych X,Y), ale istniejądane do ich określenia, musi zostać przeprowadzonewyznaczenie punktów granicznych. Wznowienie znakówgranicznych dokonuje się na podstawie art. 39 ust. 1-4 ustawy Prawogeodezyjne i kartograficzne. Wznowienie znaków granicznych może byćwykonane tylko w przypadku, kiedy granice nieruchomości zostaływcześniej już ustalone i utrwalone znakami granicznymi w terenie. Wprzypadku wznowienia granic geodeta zobligowany jest dozawiadomienia zainteresowanych stron w trybie określonym w art. 32ust. 1-4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wznowienieznaków granicznych dokonuje się na zlecenie zainteresowanych, bezprzeprowadzania postępowania administracyjnego. Wznowienie granicjest czynnością, z której należy sporządzić protokół. Protokół tenspisuje się na miejscu, a następnie głośno odczytuje wszystkimstronom, które następnie podpisują się pod protokołem. Wyznaczeniepunktów granicznych dokonuje się na podstawie art. 39 ust. 5 ustawyPrawo geodezyjne i kartograficzne. Przepis ten dotyczy wyznaczeniapunktów granicznych ujawnionych uprzednio w katastrze nieruchomościi stosuje się do wszystkich punktów granicznych, które:nie były dotychczas ustalone i trwale zastabilizowane wterenie,zostały ujawnione w operacie ewidencji gruntów i budynków, jakopunkty graniczne,w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym istniejądane geodezyjne umożliwiające wyznaczenie punktów granicznych zdokładnością określonąw standardach technicznych.Dokonując wyznaczenia punktów granicznych stosuje się zasady itryb postępowania taki jak przy wznawianiu granic. Ustawodawcazastrzegł, że w przypadku kiedy w trakcie wznawiania znakówgranicznych wyniknie spór, zainteresowane strony mogą wystąpić dosądu aby ten rozpatrzył sprawę, ponieważ wznowienie dotyczyustalonych i utrwalonych wcześniej znaków granicznych wpostępowaniu sądowym lub administracyjnym, które zakończone zostałyprawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją. Ustawodawca nieprzywołał tej zasady w odniesieniu do czynności wyznaczenia punktówgranicznych ujawnionych uprzednio w katastrze nieruchomości,ponieważ czynności te dotyczą granic, które:były ustalone wcześniej w trybie administracyjnym lub sądowym,ale ich położenie nie zostało wyznaczone i zastabilizowane wterenie,zostały ujawnione w katastrze nieruchomości zgodnie zprzepisami dotyczącymi zakładania i modernizacji ewidencji gruntówi budynków.Dlatego jeżeli w wyniku wyznaczania punktów granicznychwyniknie spór co do położenia punktów, strony zainteresowanepowinny wystąpić o ustalenie granic w trybie rozgraniczenianieruchomości. Jeśli nie znajdziemy dokumentów na podstawie,których jesteśmy w stanie jednoznacznie odtworzyć granicę, lubodtworzyć ją z nieodpowiednią dokładnością, a więc nie jesteśmy wstanie wznowić granic, lub w przypadku wystąpienia sporugranicznego, należy przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe.Pierwszym obligatoryjnym etapem postępowania rozgraniczeniowegojest postępowanie administracyjne, jeżeli w wyniku tegopostępowania nie uda się przeprowadzić rozgraniczenia, drugimetapem jest postępowanie przed sądem powszechnym. Czynnościrozgraniczenia nieruchomości zgodniez orzeczeniem SN z dnia 10września 1997 r. w sprawie II CKN 308/97 OSN 1998, Nr2, poz.30 niemają na celu wytyczenia wszystkich granic nieruchomości w takisposób by jej powierzchnia odpowiadała treści księgi wieczystej.Rozgraniczenie nieruchomości dopuszczalne jest jedynie pomiędzysąsiadującymi ze sobą działkami będącymi przedmiotem odrębnejwłasności. Jeżeli podczas badania dokumentacji geodezyjnej geodetanie był w stanie ustalić jednoznacznego przebiegu granicy,przyjmuje i spisuje on oświadczenia stron w tymzakresie. Jeżeli oświadczenia te są zgodne i wskazują przebieggranicy działki, lub gdy oświadczenie złożyła jedna strona, a drugajej nie kwestionuje, geodeta podejmuje dalsze czynności tak, jakbygranica ta została określona na podstawie stanu prawnegonieruchomości, a wiec stabilizuje punkty graniczne, sporządzaprotokół graniczny oraz wykonuje pomiar granicy. Tak ustalone liniegraniczne po zatwierdzeniu decyzją administracyjną stanowią prawniesankcjonowaną granicę nieruchomości. W przypadku zgodnegooświadczenia stron, należy szczególną uwagę zwrócić na fakt, że niemoże ona zostać uznana, jeżeli sprzeciwia się ona dowodomzgromadzonym przez geodetę. Geodeta udaje się w teren i wykonujepomiar szczegółów sytuacyjnych, które mogą być śladami granicznyminp. ogrodzenia, miedze, drzewa i budynki.Na podstawie takiejanalizy dokumentów, oraz pomiaru własnego geodeta określawspółrzędne punktów granicznych nieruchomości podlegającejrozgraniczeniu. Ugoda graniczna przed geodetą możezostać zawarta tylko w wypadku, kiedy zebrane przez geodetę dowodynie są wystarczające do jednoznacznego ustalenia przebiegu granic.Ugodę graniczną można zawrzeć dopiero, kiedy zebrane dowody niedają podstaw do wskazania linii granicznej, a między stronamiistnieje spór, to znaczy strony nie złożyły zgodnego oświadczeniawoli w tym zakresie. Zadaniem geodety jest próba nakłonienia strondo zawarcia takiej ugody (art. 31 ust 4 ustawy Prawo geodezyjne ikartograficzne). Zawarcie ugody chroni przed postępowaniem sądowym,co znacznie skraca czas wykonania ustalenia granic nieruchomości.Geodeta jest gwarantem prawidłowości podpisania aktu ugody, czuwaon nad przesłankami zachodzącymi dla podpisania takiej ugody, nadosobami podpisującymi akt w zakresie ich prawa, a więclegitymującym się tytułem prawnych do rozgraniczenia nieruchomości.Geodeta ma również obowiązek odmówić spisania takiej ugody, gdy jejtreść jest sprzeczna ze zgromadzonymi wcześniej miarodajnymidowodami. Ugoda jest umową zdefiniowaną w art. 917 Kodeksucywilnego, wg którego strony czynią sobie wzajemne ustępstwa wzakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w celuuchylenia istniejącego lub mogącego powstać sporu. Ugoda musizawierać szczególną formę tj. forma aktu ugody sporządzonego przezgeodetę zgodną ze wzorem określonym w złączniku nr 3 dorozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji orazGospodarki Rolnej Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. w sprawierozgraniczenia nieruchomości pod rygorem nieważności. Akt ugodypodpisują wszystkie strony postępowania, wszyscy współwłaścicieleczy współużytkownicy wieczyści rozgraniczanych nieruchomości orazgeodeta. Jeżeli ugoda taka zostałaby spisana w postaci protokoługranicznego, bez udziału wszystkich współwłaścicieli, lub bezpodpisu geodety jest ona nieważna. Ugoda taka definitywnie kończyspór graniczny, gdyż podpisana przed geodetą ma moc ugody sądowej iwywołuje ona skutki prawne od momentu jej podpisania przezwszystkie strony. Umorzyć postępowanie i przekazać z urzędu sprawęsądowi na mocy art. 34 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznegoorgan administracji może w przypadku, kiedy:dokumenty, znaki i ślady graniczne zebrane w toku czynnościprzez geodetę nie są wystarczające do jednoznacznego ustalenialinii granicznej między rozgraniczanymi nieruchomościami, a zatemkiedy brak jest podstaw do merytorycznej decyzji administracyjnej ozatwierdzeniu granic na mocy art. 33 ust 1 Prawa geodezyjnego ikartograficznego, przy czym:strony nie złożyły zgodnych oświadczeń o przebiegu liniigranicznej,a geodeta nie zdołał nakłonić stron do zawarcia ugody.Sprawa przekazana sądowi musi spełniać warunek sporu, co doustalenia granicy nieruchomości i w jego razie musi być podjętapróba nakłonienia stron do ugody. W przypadku rozgraniczenianieruchomości przed sądem w postępowaniu cywilnym zgodnie z art.153 Kodeksu cywilnego, „jeżeli granice gruntów stały się sporne,a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice wedługostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanunie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe niedoprowadziło do ugody miedzy interesowanymi, sąd ustali granicezuwzględnieniem wszystkich okoliczności: może przy tym przyznaćjednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną”. Jest tohierarchia, która musi być zachowana. Są więc przewidziane trzykryteria rozgraniczania, pierwszy jest stan prawny, któremu służąplanyi dokumenty. Znaki i ślady graniczne oraz punkty dowiązańsą tu dowodami pomocniczymi. Stwierdzenie ostatniego spokojnegostanu posiadania odnosi się do ustabilizowanego stanu posiadania,który jednak trwa zbyt krótko, aby można było mówić o nabyciu wdrodze zasiedzenia. Rozgraniczenie według kryterium pierwszegowyklucza stosowanie dwóch pozostałych, a w przypadku rozgraniczeniawedług kryterium drugiego wyklucza stosowanie kryterium trzeciego.Stan prawny nieruchomości ustala się w oparciu o wszystkieprzewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego dowody, do którychjako podstawowe zalicza się dokumenty urzędowe i prywatneświadczące o prawie własności jak odpisy z ksiąg wieczystych,odpisy aktów notarialnych, prawomocne decyzje administracyjne,mapy, plany, wypisy z ewidencji gruntów i budynków jak równieżujęte w prawie geodezyjnymi kartograficznym znaki i śladygraniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.Można również posłużyć się dowodami w postaci zeznań światków,opinii biegłego i przesłuchań stron zgodnie z kodeksem postępowaniacywilnego.